Het laatste nieuws

08-11-2016

Verslag energiebrainstorm 3 november

 

Op donderdagavond 3 november vond in het Stadhuis van Enschede een energiebrainstorm plaats, in het kader van de campagne Enschede wekt op. Zo’n 20 inwoners waren aanwezig om met de gemeente in gesprek te gaan over zonne- en windenergie in Enschede.

Uit de voorstelronde, waarmee de avond begon, bleek dat enkele gasten flink geschrokken zijn van de plannen voor zonne- en windenergie. Echter, van plannen is nog geen sprake. De door de gemeente uitgewerkte scenario’s zijn bedoeld om te illustreren wat de energieopgave voor Enschede kan betekenen.

Om een beeld te krijgen van wat de aanwezigen al weten over duurzame energie, werd er een kennisquiz georganiseerd. Voorbeelden van quizvragen waren: ‘Hoeveel elektriciteit gebruikt een gemiddeld huishouden?’ en ‘Met hoeveel voetbalvelden vol zonnepanelen bereiken we onze doelstelling van 12%?’. De aanwezigen konden op hun smartphone intoetsen wat volgens hen het juiste antwoord was. De quiz werd uiteindelijk door Cheryl de Boer gewonnen, waarmee zij een energiebespaarbox won.

Daarna was het tijd om input op te halen bij de aanwezigen aan de hand van enkele stellingen. Ook op deze stellingen konden de bezoekers reageren met hun smartphone. Voorbeelden van stellingen waren bijvoorbeeld: ‘Welk type locatie vind ik ’t meest geschikt voor het opwekken van zonne- en windenergie?’ en ‘Bewoners moeten zelf lokale duurzame energie organiseren, niet de gemeente’. Opvallend was dat 100% van de aanwezigen een industrieterrein de meest geschikte locatie vond voor het opwekken van duurzame energie. Ook bleek dat maar liefst 90% wel3-11-6 duurzame energie zou willen afnemen van een lokaal windmolen- of zonnepark. Over de vraag of alle windmolens/zonnepanelen bij elkaar moeten staan in plaats van verspreid over locaties was men verdeeld. Een kleine meerderheid van 57% koos voor het verspreiden van de windmolens/zonnepanelen over verschillende locaties.

 

 

Tot slot gingen de aanwezigen uiteen in drie groepen, die elk werden begeleid door een gespreksleider vanuit de gemeente. In de groepen werd flink gediscussieerd over hoe de energieopgave zou moeten worden ingevuld. Zo 3-11-7werd in de ene groep gevonden dat windmolens/zonnepanelen zoveel mogelijk geclusterd moeten worden, terwijl een andere groep uitdrukkelijk voor verspreiding koos. Daarnaast kwam in alle groepjes naar voren dat de mogelijkheden om in de bebouwde kom energie op te wekken zoveel mogelijk moeten worden benut. Hierbij kan gedacht worden aan zonnepanelen op de daken van huizen of bedrijven. Ook de manier waarop we precies duurzame energie moeten opwekken, kwam ter sprake.

Hierbij werd in één groep duidelijk gekozen voor een combinatie van zonne- en windenergie, omdat deze bronnen elkaar goed aanvullen. Er werden ook enkele suggesties voor geschikte locaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie aangedragen, zoals de Usseleres , het vliegveld, de Boeldershoek of langs infrastructuur zoals de A35 en de N18.

Ook in het verleden aangekochte gemeentegronden zouden moeten worden ingezet. Wat als randvoorwaarde bij de inpassing van windenergie naar voren kwam, is dat het woongenot behouden moet 3-11-5blijven. Omwonenden moeten dus niet al te veel last ondervinden van de windmolens die geplaatst worden. Ook het combineren van windenergie met landbouw en natuur moet zorgvuldig gebeuren.

En hoe zagen de bezoekers de rol van de gemeente voor zich? Velen waren van mening dat de gemeente iets moet doen en regie moet houden in het stimuleren van duurzame energieopwekking, maar de gemeente zou niet de volledige regie moeten hebben. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat de winsten uit zonne- en windenergie worden gebruikt voor de lokale gemeenschap en dat omwonenden en de eigen inwoners financieel kunnen participeren bij zonne- en windprojecten. Dat is goed voor het draagvlak van deze voorzieningen.

De input die wordt opgehaald uit de verschillende sessies en de enquête vormt de basis voor de discussienota die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in februari.

 

 

 

Deel dit bericht op:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn