naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050

Bij de klimaattop die in december 2015 in Parijs plaatsvond, werd een historisch akkoord gesloten. Bijna 200 landen spraken met elkaar af dat de gemiddelde temperatuur op aarde met niet meer dan twee graden mag stijgen. Ook de gemeente Enschede neemt daarbij haar verantwoordelijkheid. In het Actieplan duurzaamheid is vastgelegd dat het aandeel duurzame energie moet worden verdubbeld, van 6 naar 12 procent.

Dat gaan we samen voor elkaar krijgen, want duurzame energie heeft de toekomst!

 

Waarom moet het aandeel duurzame energie vergroot worden?

Ieder jaar geven we in Twente ongeveer 1 miljard euro uit aan energie. Daarmee verwarmen we onze woningen, daarop draaien onze bedrijven en instellingen en daarmee verplaatsen we ons. Dit gebeurt met energie die overwegend uit fossiele bronnen afkomstig is. Deze situatie kan om meerdere redenen niet lang meer doorgaan.

De opwarming van de aarde en de afspraken die daarover zijn gemaakt tijdens de klimaattop in Parijs, zijn belangrijke redenen om over te stappen op duurzame energie. Maar ook de problemen bij de gaswinning in eigen land spelen mee. Als we ons niet aanpassen, zullen we, sneller dan ons lief is, voor onze warmtevoorziening afhankelijk worden van de leverantie van gas uit onstabiele regio’s. Daarnaast zijn er ook sociaaleconomische redenen te noemen. Het geld dat we besteden aan elektriciteit en gas gaat naar nationaal en internationaal opererende bedrijven en verdwijnt daarmee uit de regio. Dit geld zouden we ook kunnen gebruiken voor het verduurzamen van onze woningen, waardoor de woonlasten beheersbaar blijven. Of voor het opwekken van onze eigen energie, waardoor de opbrengsten ten goede komen aan de eigen gemeenschap. De kennis daarvoor is, met instellingen en organisaties als Saxion, de UT en Pioneering voorhanden en de regio telt voldoende bedrijven die daarin kunnen voorzien.

 

 Energiedoelstelling

De EU en het Rijk willen de uitstoot aan CO2 in 2050 met 80 tot 95% verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gaat er vanuit dat het voor het bereiken van deze (inter-)nationale doelstelling voldoende is als 60 procent van het Nederlandse energieverbruik in 2050 uit hernieuwbare energie bestaat. De uitstoot aan CO2 kan namelijk ook worden beperkt door energie te besparen of de afvang en opslag van CO2.
Enschede kent door de omvang van zijn bevolking een relatief grote energievraag. De stad heeft echter relatief weinig grond tot zijn beschikking om te voorzien in de daaruit voortvloeiende energiebehoefte. Om die reden heeft de raad van de gemeente Enschede in het Actieplan duurzaamheid gekozen voor de volgende doelstelling: het aandeel duurzame energie dient in 2030 minimaal 12 procent en in 2050 minimaal 27 procent te bedragen van het voor 2050 voorziene gebruik van energie.

windmolens

Alleen maar windmolens?

De mogelijkheden om in Enschede duurzame energie op te wekken bestaan in hoofdzaak uit windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa en mest. Ook energiebesparing draagt bij aan het behalen van de energiedoelstelling. Elke kilowattuur (kWh) die niet wordt verbruikt hoeft ook niet op een duurzame manier te worden opgewekt!

De opgave die voortvloeit uit onze energiedoelstelling kan gedeeltelijk binnen de bebouwde kom worden opgevangen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van bestaande daken voor de plaatsing van zonnepanelen of zonneboilers, of door de in de gemeente beschikbare biomassa in te zetten voor de productie van bio-energie. Een deel van dit potentieel aan duurzame energie zal nooit, of in ieder geval niet in de komende decennia, worden verwezenlijkt. In het geval van zonne-energie omdat de dakconstructie daarvoor ongeschikt is, het dak in de schaduw van bomen of een ander gebouw ligt, of de eigenaar er simpelweg geen brood in ziet. Of, in het geval van biomassa, omdat er op een andere manier (bijvoorbeeld compostering) gebruik van wordt gemaakt.

Vanwege deze onzekerheden gaan we er vanuit dat het in 2030 gerealiseerde aandeel duurzame energie uit het potentieel aan energie uit mestvergisting, zonnepanelen op daken, warmteboilers, kleine (urban) windmolens en biomassa niet meer dan 30 procent bedraagt. Onder die omstandigheden, zo blijkt uit het rapport van ECN, blijft er een opgave over van 0,5 PJ. Daarin kan worden voorzien door de plaatsing van windmolens en zonneparken in het buitengebied.

 

5 Scenario’s

Om een beeld te krijgen van wat dit voor de gemeente Enschede zou kunnen betekenen, zijn daarvoor 5 scenario’s uitgewerkt.

Bekijk de scenario’s

 

Downloads

Wat maakt een locatie geschikt voor het opwekken van zonne- of windenergie? Als je over deze en andere vragen wilt meepraten dan is het fijn als je kunt beschikken over relevante relevante feiten en gegevens.
Onderstaand zijn de volgende stukken te downloaden: