Waar staan we?

Hier kun je de komende tijd de voortgang volgen. Op dit moment wordt 6% van de energie die we in Enschede verbruiken duurzaam opgewekt. Onze energiedoelstelling is een verdubbeling naar 12%.

2, 6 of 21 procent duurzame energie?

Volgens de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat wordt ongeveer 2,3 procent van de energie die we in Enschede gebruiken op een duurzame manier opgewekt. Tellen we de daar de door Twence in Enschede op een duurzame manier opgewekte energie bij op, dan bedraagt het aandeel hernieuwbare energie 21,3 procent.

Zowel de eerste (geen rekening houden met de energieproductie van Twence) als de laatste benadering (energieproductie in zijn geheel toedelen aan Enschede) doet geen recht aan de feitelijke situatie. Het in zijn geheel buiten beschouwing laten van de energieproductie van Twence is niet reëel, omdat alle productie-installaties zich op grondgebied van de gemeente bevinden. Rekenen we de energieproductie in zijn geheel aan Enschede toe, dan verliest het aandeel hernieuwbare energie zijn waarde als indicator; het getal zegt dan weinig meer over het gedrag van de gemiddelde inwoner, cq het gemiddelde Enschedese bedrijf.

Vandaar dat bij de laatste evaluatie van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Enschede (juni 2013) er voor is gekozen de energieproductie van Twence mee te tellen naar rato van het aandeel (circa 24 procent) dat de gemeente Enschede in deze onderneming heeft. Gaan we uit van dit gezichtspunt, dan wordt 6,8 procent van de energie die we in Enschede gebruiken op een duurzame manier opgewekt.

De mogelijkheden om in Enschede duurzame energie op te wekken bestaan in hoofdzaak uit windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa en mest. Enexis, de netwerkbeheerder in Enschede, houdt bij hoeveel aansluitingen voor zonnepanelen er de afgelopen jaren op het net zijn aangebracht. De onderstaande grafiek laat deze ontwikkeling zien.

ontwikkeling duurzame energie
de afgelopen jaren

 zonne-energie-grafiek