Het laatste nieuws

19-12-2018

Gemeenteraad stelt Notitie reikwijdte en detailniveau vast.

De overstap naar duurzame vormen van energie heeft ingrijpende gevolgen voor onze samenleving, omdat de energietransitie aanzet tot gedragsverandering (zoals het koken op elektra en het verduurzamen van onze woningen) en onze leefomgeving vergaand verandert. De ruimtelijke keuzes die hierbij gemaakt moeten worden vragen om specifieke informatie. De Wet milieubeheer bevat een instrument dat hieraan kan bijdragen, namelijk: de milieueffectrapportage (hierna m.e.r.). De m.e.r. brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over wordt genomen.

Tijdens de eerste fase van fase van zo’n procedure wordt er een notitie opgesteld, waarin de reikwijdte en het detailniveau van het te verrichten onderzoek wordt beschreven. Die notitie werd op 10 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit besluit is er een belangrijke stap gezet bij de voorbereiding van de Energievisie.

 

De in dit verband genomen beslissingen en de daarbij behorende stukken kunt u hier raadplegen: