PArtner worden?

De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen van energie, ook wel de energietransitie genoemd, vergt een grote krachtsinspanning van ons allemaal. Het opwekken van de eigen energie is nu nog iets van koplopers. Dat moet anders. Om dit doel te bereiken moeten de krachten worden gebundeld. Daarom zijn we op zoek naar bedrijven, instellingen en andere organisaties die een steentje kunnen bijdragen aan ‘Enschede wekt op’.

Wat vragen we?

Voor het worden van partner gelden geen harde criteria. Het is voldoende als je duidelijk kunt maken dat jouw organisatie stappen zet of heeft gezet richting een duurzamere samenleving en je bereid bent een actieve bijdrage te leveren aan de campagnedoelen.  Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Je ondersteunt de campagne ‘Enschede wekt op’.

Je kunt het beeldmerk van ‘Enschede wekt op’ bij je eigen communicatie-uitingen gebruiken. Of je verwijst via de website of je Twitter- of Facebookaccount naar de website www.enschedewektop.nl of de Facebookpagina van ‘Enschede wekt op’. Een andere mogelijkheid bestaat uit het ter beschikking stellen van een ruimte voor één van de bijeenkomsten van ‘Enschede wekt op’. Of het aandragen van één of meer prijzen die het delen van ervaringen of het invullen van de enquête op de website bevorderen.

  • Meedenken in de stuur- of klankbordgroep van ‘Enschede wekt op’.

De projectorganisatie van ‘Enschede wekt op’ kent een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep. In de stuurgroep worden de hoofdlijnen uitgezet, in de klankbordgroep worden ideeën en voorstellen op haalbaarheid getoetst, terwijl de projectgroep zich bezighoudt met de uitvoering van maatregelen. Op dit moment zijn met name ambtenaren onderdeel van de projectorganisatie. We zouden graag zien dat in ieder geval de stuurgroep en de klankbordgroep in de loop der tijd van kleur verschiet. Ook in de samenstelling van de projectorganisatie moet tot uiting komen dat ‘Enschede wekt op’ iets is van de samenleving!

  • Het beschikbaar stellen van kennis en ervaring.

Als jouw organisatie een koploper is op het gebied van duurzame energie, dan zou de kennis en ervaring die binnen jouw organisatie aanwezig is anderen kunnen helpen om ook die stap te zetten.

  • Het beschikbaar stellen van gronden of daken voor het opwekken van duurzame energie.

Voel je de urgentie van het vraagstuk van de energietransitie en wil je aan het tegenhouden van de opwarming van de aarde een concrete bijdrage leveren, maar is dit financieel niet aantrekkelijk voor jouw organisatie? Stel dan je dak of grond voor het opwekken van duurzame energie ter beschikking. Bijvoorbeeld aan de energiecoöperatie Enschede Energie, die door Enschedese bewonersinitiatieven is opgericht.

Wat staat daar tegenover?

Je levert een belangrijke bijdrage aan een maatschappelijk vraagstuk en dat is best iets om trots op te zijn! Ook maken we het graag mogelijk om je eigen duurzame daden onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Aan jouw energieprojecten kan aandacht worden besteed op deze website, in Huis aan Huis en/of op de Facebookpagina van Enschede wekt op.

Meld je nu aan!