‘De overgang van fossiele naar duurzame bronnen van energie, ook wel de energietransitie genoemd, vraagt veel van de samenleving. De gemeente Enschede ziet daarbij voor zichzelf een stimulerende en faciliterende rol weggelegd. Op dit moment ligt het accent daarbij op de volgende taken:

Visie-ontwikkeling

De gemeente Enschede bereidt een Energievisie voor die de energietransitie in Enschede in goede banen moet leiden. Deze nota zal richting geven aan de manier waarop Enschede haar energiedoelen kan bereiken. De voorbereiding van deze structuurvisie wenst de gemeente te combineren met de procedure van een plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) zodat de milieugevolgen van de keuzes in de visie inzichtelijk zijn.

De gemeente Enschede kent een grote energievraag, maar heeft relatief weinig mogelijkheden om daar op eigen grondgebied op een duurzame manier in te voorzien. Daarom is het belangrijk dat er ook op regionale schaal naar oplossingen wordt gekeken. Tegen deze achtergrond wordt er op dit moment samen met andere Twentse gemeenten ook gewerkt aan een Twentse energiestrategie.

Realiseren van projecten

Het duurt nog even voordat de Energievisie zal kunnen worden vastgesteld. Met de gemeenteraad is afgesproken dat er, vooruitlopend op de vaststelling van deze nota, al energieprojecten kunnen worden gefaciliteerd, indien daarvoor voldoende draagvlak aanwezig is. Op dit moment heeft de gemeente verschillende projectvoorstellen voor duurzame energie in behandeling; niet alle voorstellen zijn even kansrijk. En niet alle voorstellen zullen vermoedelijk op evenveel draagvlak kunnen rekenen. Omdat de ambtelijke capaciteit die is vrijgespeeld voor het toetsen, stimuleren en faciliteren van energieprojecten zijn grenzen kent, ligt het accent voorlopig op:

  • ontwikkeling van een gedragen plan voor een zonnepark op de Usseler Es;
  • in beeld brengen van mogelijkheden duurzame energie langs de RW35;
  • faciliteren van projecten voor zonne-energie van derden;
  • verkennen van de mogelijkheden voor de aanleg van een stoomleiding tussen Twence, Grolsch en Apollo Vredestein.

Energiebesparing bedrijven en particulieren

Energie die je niet gebruikt, hoeft ook niet duurzaam te worden opgewekt. Om die reden zet Enschede ook in op energiebesparing. Bijvoorbeeld door hiervoor aandacht te vragen in de contacten die zij heeft met het bedrijfsleven. Ook worden er periodiek met partners bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd. Hierbij worden inwoners geïnformeerd over maatregelen om thuis energie te besparen of zelf op te wekken.