Veelgestelde vragen

1. Welk rendement kan ik halen met een investering in zonnepanelen?

De aanschafprijs van zonnepanelen inclusief installatie en omvormer is in de afgelopen 5 jaar met bijna een kwart gedaald. Zonnestroom is al langere tijd concurrerend met andere energiebronnen voor stroomopwekking. De winst van zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 5 procent op een spaarrekening. Zo zijn zonnepanelen een hele rendabele investering. Als je de btw op zonnepanelen terugvraagt heeft de investering zelfs een rendement van 6 procent (Bron: www.milieucentraal.nl).

2. Wat is salderen? En hoe werkt het?

Je wekt zelf duurzame energie op. Bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen.  Een deel van deze energie verbruik je zelf. De rest lever je terug aan het openbare net. Maar als de zon niet schijnt of als het niet waait heb je ook energie nodig. Je verbruikt op dat moment meer dan je zelf opwekt. Deze energie levert jouw energiebedrijf. Op de energierekening staat in kWh vermeld hoeveel energie je geleverd hebt gekregen van het energiebedrijf. Daarvan wordt de energie die je hebt terug geleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Meer informatie over salderen is te vinden op de website www.consuwijzer.nl/energie.

3. Mag ik de opgewekte energie ook leveren aan mijn buren?

Wek je zelf elektriciteit op? Dan mag je deze elektriciteit niet zelf aan je buren leveren. Dit mag wel met tussenkomst van een energiebedrijf. Voor consumenten is levering aan een energiebedrijf de beste optie. Je levert de elektriciteit aan jouw energiebedrijf. En jouw energiebedrijf kan vervolgens de elektriciteit weer aan jouw buren leveren. Je krijgt dan voor de teruggeleverde energie een terugleververgoeding.

4. Hoe vraag ik de Btw op zonnepanelen terug?

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (2.600 wattpiek) voor 4.600 euro levert dit 800 euro op: 21 procent van jouw investering.Op de website www.milieucentraal.nl kun je lezen hoe je dit op een eenvoudige manier zelf kunt doen.

5. Is zonne-energie een volwaardig alternatief voor windenergie of biomassa?

Zonne- en windenergie zijn niet altijd in dezelfde omvang beschikbaar. Zo zit tussen de zomer- en winteropbrengst van zonnepanelen ongeveer een factor 10. Dat betekent dat zonne- en windenergie altijd onderdeel moeten zijn van een groter systeem met andere flexibele bronnen van elektriciteit. Om tot een volledig duurzame energievoorziening te komen, zijn alle opties nodig. Welk aandeel zonnestroom in de elektriciteitsmix zal hebben, zal in grote mate afhangen van de ontwikkelingen op het gebied van elektriciteitsopslag (voor korte en langere periodes) en van het uitbreiden van de elektriciteitsverbindingen met andere landen. Zonne-energie is dus geen alternatief voor windenergie of biomassa. Deze technologieën vullen elkaar juist goed aan (Bron: www.energieakkoordser.nl).

6. Draaien windmolens op subsidies?

Gemiddeld genomen kost energie die een windpark op land produceert 7,4 tot 9,8 eurocent per kilowattuur. Voor wind op zee liggen die kosten hoger, omdat aanleg en onderhoud op zee moeilijker is, meer tijd kost en dus duurder is. Elke kilowattuur die van een windturbine op zee komt, kost tussen 13,3 en 15,7 eurocent per kilowattuur. Tegenover die kosten staan de opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit. Alles bij elkaar ontving een windproducent in Nederland in 2014 gemiddeld 3,76 eurocent per kilowattuur. Omdat de inkomsten lager zijn dan de kosten van energieprojecten is er een andere inkomstenbron zoals subsidie nodig. Met de opwek van fossiele energie gaan milieu-, sociale en gezondheidszorgkosten gepaard. Denk aan hart- en longklachten door de uitstoot van fijnstof door kolencentrales. Duurzame energie zoals windenergie heeft deze nadelen niet of veel minder. Er is internationaal een behoorlijk aantal onderzoeken gedaan naar dit soort externe kosten. En dat prijskaartje kunnen we, net als bij de subsidie op windmolenstroom, omrekenen naar een kostprijs per kWh stroom. Als we deze kosten meenemen in de kostprijsberekening dan blijken de kosten van windstroom op zee en fossiele stroom uit een kolencentrale vrijwel even hoog te zijn, maar de kosten van een windmolen op land en gascentrales zijn een stuk lager. Het antwoord op de vraag is dus zowel ja, als nee (Bronnen: www.energieakkoordser.nl en www.decorrespondent.nl).

7. Kunnen we niet veel beter windmolens in zee plaatsen? Het waait daar veel harder.

Aan zee waait het inderdaad harder, maar als we willen dat onze energie uiteindelijk voor 100% uit duurzame energie bestaat, moeten we land en zee volledig benutten. Bovendien zijn de kosten van windparken op zee een stuk hoger dan die van windparken op land. Windmolens op land zijn de meest kosteneffectieve vorm van duurzame energie (Bron: www.greenpeace.nl ).

8. Gaan er door windmolens niet heel veel vogels dood?

De vogelsterfte door windmolens is slechts 1 à 2 procent van het aantal vogels dat wordt gedood door wegverkeer. Ook hoogspanningskabels, industrie en katten zorgen voor veel meer dode vogels dan windmolens. Als je windenergie vergelijkt met andere vormen van energieopwekking, zoals energie uit kolen of aardgas, is de vogelsterfte per kilowattuur elektriciteit vele malen lager (Bron: www.greenpeace.nl).

9. De productie van windmolens kost toch ook veel energie, en dus Co2?

De productie van windmolens kost inderdaad energie. Echter, de energie die nodig is om een windmolen te maken, verdien je in 3 tot 6 maanden terug. Na die paar maanden produceert de turbine nog 20 tot 25 jaar schone energie. Tel uit je winst!
(Bron: www.greenpeace.nl)

10. Hoeveel geluid produceert een windmolen?

Moderne windmolens worden steeds stiller. De hoeveelheid geluid wordt gemeten in decibel, op een schaal van 0 tot 120. Bij een windturbine is de hoeveelheid geluid afhankelijk van de windsnelheid. Het maximale niveau, wanneer dichtbij de bron gemeten wordt, is 105 decibel, wat te vergelijken is met het geluid van een vrachtwagen. Het absolute geluid neemt kwadratisch af met de afstand tot de bron. Dit betekent dat op een afstand van 100 meter het geluid dus (100×100) tienduizend maal minder is dan het gemeten brongeluid. Op 400 meter is het geluid ongeveer 40 decibel, wat te vergelijken is met het geluid van een koelkast. (Bron: Boek – Alles over windenergie, www.rvo.nl)

11. Hebben omwonenden van de windmolen last van slagschaduw?

Er is sprake van slagschaduw wanneer de zon de mast en rotor van een windmolen beschijnt. Slagschaduw treedt recht achter de windturbine op en verplaatst zich overdag, met de zon mee. Bij moderne windturbines met drie wieken is de slagschaduw in de praktijk beperkt. Deze windturbines hebben een maximale omwentelingssnelheid van 20 tot 30 toeren per minuut. Het maximale aantal bladpassages is daardoor 90 per minuut, dit komt overeen met een frequentie van 1,5 Hz. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vooral last hebben van het afwisselen van schaduw en licht bij een hogere frequentie, tussen de 2,5 en 14 Hz.

Natuurlijk mogen omwonenden niet veel hinder ondervinden van de slagschaduw van windmolens. De toegestane hinder voor omwonenden die slagschaduw met zich mee kan brengen, is vastgelegd in artikel 3.12 van de Activiteitenregeling milieubeheer . Slagschaduw mag niet meer dan zeventien dagen per jaar gedurende 20 minuten optreden. De kans op slagschaduw wordt in de ontwerpfase doorgerekend, zodat hier bij de locatiekeuze rekening mee kan worden gehouden. In de praktijk komen slagschaduwproblemen maar weinig voor omdat geluidsnormen ervoor zorgen dat windturbines meestal op voldoende afstand van woningen staan. Naast slagschaduw kan er ook een lichte schittering optreden door zonlicht dat op de wieken valt. Ook hiervoor zijn in het Activiteitenbesluit beperkingen opgenomen. Daarnaast zorgen fabrikanten er tegenwoordig voor dat de rotorbladen standaard van een niet-reflecterende coating worden voorzien, wat betekent dat in de praktijk bijna nooit problemen ontstaan.

(Bron: www.rvo.nl)

12. Kunnen we niet alleen zonnepanelen plaatsen?

Er kan inderdaad gekozen worden voor het plaatsen van zonneparken in Enschede. Echter, voor de energie die één windmolen produceert is ongeveer 8 hectare aan zonnepanelen nodig. Dit is vergelijkbaar met 10 voetbalvelden vol met zonnepanelen! Aangezien de ruimte in Enschede beperkt is om duurzame vormen van energie in te passen, moeten we kijken naar de haalbaarheid en rendabiliteit van de verschillende duurzame vormen van energie.

Heb je een andere vraag?

neem contact op!